ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ประกาศราคากลางโครงการ ซื้อพร้อมติดตั้งผ้าม่าน สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 16 รายการ
ศูนย์ยะลา โครงการ รมป.2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการฯ ครั้งที่ 3 (16)/2559