การเตรียมพร้อมสำหรับการรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร งานรับพระราชทานปริญญาบัตร (รอบ 1 ช่วงที่ 4) ประจำปี 2557 – 2558

ตารางการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน นศ.รหัส 59 (รอบสอบคัดเลือก) ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา (ระยะที่ 1) รุ่นที่ 4 หลักสูตรครู จ.อุดรธานี