โรงเรียนการเรือน ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการพัฒนาเค้าโครงงานวิจัยและคลินิกวิจัยในด้านอาหาร กิจกรรมที่ 1 เสวนาการทำวิจัยด้านอาหารเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรหลายๆ ท่าน ได้แก่ คุณณปภร เจี้ยวแห้ง ผู้อำนวยการหน่วยบ่มเพราะวิสาหกิจและจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ศ.ดร.รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล รศ.ดร.วิไล รังสาดทอง อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ ผศ.ดร.ปารินดา สุขสบาย อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้แนวทางและข้อแนะนำเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต