ดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในการประชุมปรับปรุงหลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์ ศรีม่วง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร และอาจารย์ให้หลักสูตรฯ เข้าร่วมหารือ เพื่อหาแนวทางในการปรุงปรุงหลักสูตร การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต