ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมด้านการดูแลสถานที่และสิ่งแวดล้อม การรักษาความปลอดภัย มีวาระสำคัญดังนี้  ภาพรวมการดำเนินงานโครงการพัฒนาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามหลักการของเสียเหลือศูนย์ (Zero wastes) เพื่อมู่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่สวย สะอาดและใส่ใจ สิ่งแวดล้อม (CLean & Green University)   ณ ห้องประชุมชั้น 5  อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 31 พฤษภาคม 2559  (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )