กำหนดการโครงการ ” อบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษาเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เป็นคนดี รหัส 59