ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5/2559 มีวาระสำคัญดังนี้ การติดตามการดำเนินงานของสำนักกิจการพิเศษตามนโยบายอธิการบดี สรุปการประชุมการจัดการความรู้ (KM) รายงานผลการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ฯลฯ  ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )