ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ขอรับย้ายบุคลากรในมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา