ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ขอรับย้ายบุคลากรในมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา 

ตารางกิจกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำเดือน มิถุนายน 2559
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จำกัด