รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นิติการ 2 อัตรา

โครงการอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกาศจัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต