ประกาศ 1แนบท้ายประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นิติการ 2 อัตรา
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าพักอาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 เดือนสิงหาคม