สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรายวิชาพื้นฐานและกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมความเป็นสวนดุสิต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยในสัปดาห์ที่ห้า ได้รับเกียรติจาก ดร.สาระ มีผลกิจ อาจารย์ประจำโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ บรรยายในหัวข้อ พระราชสำนักฝ่ายในสมัยรัตนโกสินทร์ถึงมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว : พศิน