เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการม.สวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายโครงการสำรวจวิเคราะห์พัฒนาบุคลากรของวิชาชีพ อุตสาหกรรมที่กลุ่มจังหวัดมุ่งเน้น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) โครงการศูนย์กลางการเรียนร้และพัฒนาล้านนา เพื่อเป็นการสำรวจวิเคราะห์วิชาชีพอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดที่มุ่งเน้น 4 จังหวัด ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง