ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ดาดฟ้าชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ เป็นห้องประชุมและห้องปฏิบ้ติการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 9/2559

ประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2559
ปฏิทินข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา