ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4/2559 โดยมีวาระการพิจารณาเลือกผู้แทนสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล การพิจารณาโครงการของคณะอนุกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน และเรื่องสืบเนื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการของสภาคณาจารย์และพนักงาน ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559  

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ ครั้งที่ 10(12)/2559
มสด. จัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ “Construction Guidelines for Standards and Competency Framework of Early Childhood Education” โดยร่วมมือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ MASHAV และสภาการศึกษา ( วันที่ 2 )