ด้วยหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับศูนย์การเรียนรางน้ำ จัดกิจกรรมการนำเสนอโครงงานและนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาปี4 (รหัส56) กิจกรรมภายใต้รายวิชาโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ.2559  วันที่1 สิงหาคม 2559   โดยมี ดร.ชวาลศักดิ์  เพชรจันทร์ฉาย เป็นประธานเปิดงาน  (ภาพ/ข่าว: สุจีปภา)

มสด.จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2558 ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
มสด.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี