คณาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยอดชาย        ชุติกาโม อาจารย์จตุพล ดวงจิตร อาจารย์ภาวินี รอดประเสริฐ และอาจารย์กัญญกานต์ เสถียรสุคนธ์ นำนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 175 คน เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ (BIG DAY) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นการร่วมรณรงค์พร้อมกันทั่วประเทศ โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรม ณ ลานพระราชวังดุสิต วันที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 09.09 น. เปิดงานโดยนายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   จากประสบการณ์จริง

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเป็นนักศึกษา ประจไปี 2559
มสด.จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2558 ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา