เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2559 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเป็นนักศึกษา ประจไปี 2559 ณ หอประชุมเฟื่องฟ้า โดยมีการจัดกิจกรรมอบรมบุคลิกภาพ กิจกรรมกลุ่ม และกิจกรรมเข้าฐานกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ทั้งในส่วนงานต่าง ๆ ในฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายการเงินบัญชี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แกานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ก่อนเปิดภาคเรียน

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์ฯตรัง มีการนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านอาหาร
หลักสูตรรัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติ “ 7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง”