ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5/2559 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง สรุปรายรับ-รายจ่าย บัญชีสภาคณาจารย์และพนักงาน  ขอร้องเรียนของสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2559 (ร่าง)โครงการของคณะอนุกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน  การเสนอขอทบทวนสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง การประกันภัยของพนักงานมหาวิทยาลัย ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 17 สิงหาคม 2559 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )  

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มสด. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การคัดลอกงานวิชาการและวรรณกรรม ”
โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง เข้ารับการอบรมศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ