ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และกฎหมายลำดับรอง ครั้งที่ 34(77)/2559 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารการวิจัย พ.ศ. ….   (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. …. ณ ห้อง VIP 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  30 สิงหาคม  2559  (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด)