ผศ.เฉิดฉิน สุกปลั่ง  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่  1/2559 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง  คำสั่งแต่งตั้งประธาน คณะกรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 มาตรา 26 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558  กรอบการดำเนินงาน และกิจกรรมโครงการของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ฯลฯ  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวแสดงความยินดีและมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ณ ห้องประชุมลิขิต  2  โรงแรมสวนดุสิต เพลส  วันที่ 30 สิงหาคม 2559  ( ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )