ประชุมอาจารย์และบุคลากร เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เป็นประธานการประชุม วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา  16.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก