ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2559 อาจารย์ธิติมา แก้วมณี และ ดร.วราภรณ์ วิทยาภรณ์ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน ได้ต้อนรับอาจารย์และนักเรียนแผนการเรียนอังกฤษ-การอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ที่มีความสนใจในด้านการเป็นเชฟและการศึกษาต่อด้านคหกรรมศาสตร์) จากโรงเรียนโยธินบูรณะ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ และฟังคำแนะนำเพื่อสร้างแรงบรรดาลใจในการเป็นเชฟ จากอาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ (ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหาร) รุ่นพี่หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ รวมทั้งแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ โดย ดร.สายบังอร ปานพรม (อาจารย์ประจำหลักสูตรคหกรรมศาสตร์) ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต