ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(3)/2559 โดยมีวาระเรื่อง การแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  ขั้นตอนการดำเนินงานการจัดทำสัญญาเช่าพื้นที่   (ร่าง) ขั้นตอนการดำเนินงาน  ขอเช่าพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม   ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 31 สิงหาคม 2559 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )