โครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับนักศึกษาจากหลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 51 คน ในการเข้าศึกษาดูงานด้านการเตรียม การผลิต และการบริการอาหารที่มีมาตรฐาน ของโครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) ณ ครัวสวนดุสิตอาคาร 11, 12 และครัวผลิต เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559