ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประชุมวิชาการนานาชาติ “SEAAIR 2016” ครั้งที่ 9(8)/2559 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง  การสมัครบทความเพื่อนำเสนอการประชุม SEAAIR 2016 ความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานฝ่ายต่างๆฯลฯ ณ ห้องประชุม  1208/1 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันที่  31 สิงหาคม 2559  (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด)