กำหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ขอเชิญสมัครและส่งผลงานเข้าประกวดโครงการประกวดวิดีทัศน์สั้น หัวข้อ "เยาวชน ส่องภาพลักษณ์ประเทศไทยผ่านสายตาชาวต่างชาติ"
ตรวจสอบรายชื่อเพื่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษา รหัส 59 (เฉพาะนักศึกษารอบสอบตรงเท่านั้น)