ดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ Re profiling มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559