ครัว2
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคาซื้อรถกระบะ ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน