ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก-สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง