สำนักกิจการพิเศษ ร่วมกับ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมพนักงานโรงแรมสวนดุสิต เพลส เรื่องความรู้เกี่ยวกับธุรกิจให้บริการ รุ่นที่ 1 โดยมี ดร.เพ็ญพักร์ศิณา วิเชียรวรรณ และอาจารย์     รุ้งเพ็ชร ปั้นงาม อาจารย์ประจำโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การจัดการและคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้ง” ภายใต้โครงการ Hospitality Coaching Academy เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส