ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือแนวทางในการช่วยเหลือนักศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามกรอบระยะเวลาของหลักสูตร  ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ( ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )