รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 8(14)/2559 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง การจัดทำวารสาร 25 ปี สวนดุสิตโพล , การทำ 5 ส , สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือนกันยายน 2559 , การตรวจสุขภาพของบุคลากรสวนดุสิตโพล , สรุปการปฏิบัติงานของบุคลากรสวนดุสิตโพล และผลการดำเนินงานของฝ่ายธุรกิจวิชาการ ฝ่ายบริการวิชาการ ฝ่ายสำนักงาน และฝ่ายประมวลผล ณ อาคารเยาวภา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559