มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เกี่ยวกับโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ (โปรแกรมสำหรับการตรวจสอบการลักลอกงานวิจัย และงานวรรณกรรม) ดังนั้น คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา ของ มสด. สามารถใช้งานได้ผ่านทาง http://plag.grad.chula.ac.th/ แต่จะสามารถใช้งานได้เฉพาะ e-mail ของ มสด. ที่ลงท้ายด้วย @dusit.ac.th เท่านั้น เช่น test_sdu@dusit.ac.th

 

%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c