ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือการดำเนินโครงการสวนดุสิต “ครัวของแผ่นดิน” มีวาระสำคัญเรื่อง การนำเสนอ (ร่าง) คู่มือการจัดงานโครงการสวนดุสิต “ครัวของแผนดิน” ณ Conference room 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )