เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 นำโดย ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง,ดร.กรวินท์ เขมะพันธุ์มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ,อาจารย์ทรงศักดา ชยานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร,อาจารย์สุภาวดี นาคบรรพ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์การเรียนห้วยยอด และคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยนักศึกษาทุกสาขาวิชา เข้าร่วมโครงการทอดกฐินสามัคคี ณ วัดนิโครธาราม อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยดำเนินการตั้งพุ่มกฐินพร้อมด้วยผ้าไตร และเครื่องถวายสังฆทาน  รวมทั้งจัดทำขนมไทยมงคล 9 ชนิด ถวายพระสงฆ์และแจกจ่ายผู้มาร่วมงาน นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศานสนาเพื่อสืบสานประเพณีไทย และบำเพ็ญประโยชน์ จิตสาธารณะ ตั้งแต่เริ่มงานจนเสร็จสิ้นพิธ