ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีครุศาสตร์ มสด. กล่าวเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2559 “พัฒนาครูยุคใหม่มีคุณธรรมและนำเทคโนโลยีเป็นฐานเพื่อจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21” เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่จะสำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตในปี 2560 เป็นครูที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้สู่โลกอนาคตแห่งยุคศตวรรษที่ 21 และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ครุสภากำหนด ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริวแคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี (ภาพ/ข่าว: นายครรชิต อนุกูล)