คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.ดร.ประนอม  โอทกานนท์ รศ.ดร.ศิริพร  ขัมภลิขิต ผศ.ดร.สุนทราวดี  เธียรพิเชฐ ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์