สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดประชุมคณะผู้บริหารเพื่อพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ เชษฐภักดีจิต รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม โดยมีผู้บริหารจากคณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนการเรือน และสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การบริหารจัดการภายในศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมย่อย ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙