ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ประธานคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(5)/2559 โดยมีวาระการประชุม เรื่อง แผนผังโครงสร้างคณะกรรมการด้านการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย , รายงานการดำเนินการพิจารณาการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ ร้าน 7-ELEVEN (ศูนย์วิทยาศาสตร์) , รายงานความก้าวหน้าการเช่าพื้นที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559