ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(4)/2559  โดยมีวาระสำคัญเรื่อง  กฎหมายลำดับรองที่มีผลใช้บังคับ จำนวน 3 ฉบับ  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย  งานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ….  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พ.ศ. ….  ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  30 พฤศจิกายน  2559  (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด)