ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีวาระสำคัญเรื่อง หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย การดำเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 51 หลักสูตร พร้อมขั้นตอนกระบวนการ ( Work Flow ) การขออนุมัติหลักสูตร แผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ฯลฯ  ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )