สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพตำราและหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จึงขอเชิญบุคลากรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการโดยส่งใบสมัครแจ้งผ่านคณะ/ศูนย์การศึกษาได้ตั้งแต่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ และรวบรวบต้นฉบับจำนวน ๒ ชุด พร้อมหลักฐานการตรวจสอบป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ (Turnitin ) ผ่านต้นสังกัดส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ หากมีข้อสงสังเพิ่มเติมติดต่อ คุณพีรดา พงษ์ทอง หรือคุณสุรัช จ้างประเสริฐ โทร ๐๒-๒๔๔-๕๒๘๐-๒ รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

1.ระเบียบตำรา

2.ปฏิทินการดำเนินงานโครงการตำรา

3.คุณลักษณะของสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือและ

4.แผนภาพขั้นตอนระบบพัฒนาคุณภาพ

5.ใบสมัครโครงการพัฒนาคุณภาพตำรา

การประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ระดับชาติ ประจาปี 2559 “Thailand 4.0: ผลิตผลคหกรรมศาสตร์สู่ตลาดโลก”
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารและทางเชื่อม อาคารโครงการปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ เลขที่ ๑๖/๒๕๕๙