รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ครบกำหนด 5 ปี ต้องลาออกจากกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ตั้งแต่ มกราคม 2560-ธันวาคม 2560

กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ แจ้งสมาชิกเพื่อจ่ายเงินคืนสมาชิก ที่มีอายุครบ 5 ปี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
เปิดสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพตำราและหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐