%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการประกวดราคาโครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารและทางเชื่อมอาคารโครงการปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑๖/๒๕๕๙
ส่งความสุขปีใหม่ 2560 ด้วย ชามตราไก่ สวนดุสิต