โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับความไว้วางใจจาก ดร.ถนอม อินทรกำเนิด ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้จัดงานเลี้ยงกตัญญุตาปูชะนียาจารย์ ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2559

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มสด. จัดโครงการการจัดการความรู้ (KM)เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัย
การประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (สายวิชาการ) “อยู่อย่างไรในสวนดุสิต 5.0”