%e0%b9%82%e0%b8%ae%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%88

รับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย (รุ่นพิเศษ)
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑๗/๒๕๕๙