ขอเชิญส่งข้าราชการ / พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต-สมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทย

ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 สำหรับบุคลากรภาครัฐ-งานสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.
หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์