ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 สำหรับบุคลากรภาครัฐ-งานสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.

การแต่งกายไว้ทุกข์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ขอเชิญส่งข้าราชการ / พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต-สมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทย