ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 สำหรับบุคลากรภาครัฐ-งานสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.