รายละเอียดการดาเนินงานฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
ร.10