เมื่อวันที่จันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี  ได้จัดพิธีเปิดสมาคมศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อย่างเป็นทางการ พร้อมจัดงานเสวนาศิษย์เก่าสถาบันฯ ในวาระครบรอบการก่อตั้งสิบปี ขึ้นที่ หอประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี พิธีเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประธานกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ร่วมกับ Mr. Zhao Yanlin อธิการบดีจากมหาวิทยาลัยกวางสี เป็นประธานเปิดงาน  จากนั้นคณะผู้บริหาร สถาบันขงจื่อฯ ได้เชิญ คณะศิษย์เก่าสถาบันฯ เข้าร่วมเสวนาแนวทางการดำเนินงาน ในหัวข้อ “มองย้อนหลัง เพื่อก้าวไปข้างหน้า” ซึ่งได้มีการให้ความคิดเห็น แนะแนวทาง ความร่วมมือ ระหว่างสองมหาวิทยาลัยพันธิมิตรร่วมกันอนึ่ง ในวาระครบรอบสิบปี ของการดำเนินงาน  สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ได้สร้างผลงานที่โดดเด่น เป็นที่ยอมรับ ทั้งในประเทศ และ ระดับนานาชาติ ตลอดจนได้ให้บริการวิชาการ ความรู้ทั้งด้านภาษา และวัฒนธรรมจีน อันเป็นประโยชน์ ต่อ นักเรียน นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจน ชุมชนในหลากหลายภูมิภาค ให้ประสพความสำเร็จในการเรียนรู้ผ่านโครงงานต่างๆ ที่ผ่านมาเป็นจำนวนมาก และในวาระครบรอบสิบปีของสถาบันขงจื่อฯครั้งนี้  สถาบันจึงได้จัดมอบรางวัล “บุคลากรดีเด่น แก่ ศิษย์เก่า ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เพื่อเป็นการขอบคุณและเชิดชูเกียรติ และร่วมรับประทานอาหารค่ำ ในงานเลี้ยงฉลองวาระครบรอบสิบปีร่วมกัน